Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Hoorn zijn
alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van S-LINE vervallen.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle
overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van S-LINE voor zover niet
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar
eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden
van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden
hiervoor niet voldoende.
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen
zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die
overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één
opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de
gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een
opdracht. S-LINE is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De
termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, dertig dagen.
2.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt d
2.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van
de geoffreerde werkzaamheden of levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen
tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt S-LINE zich het recht voor de gemaakte
kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN

3.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. S-LINE is eerst gebonden door verzending van de
orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht werkdagen na verzending van de
orderbevestiging zijn bezwaren aan S-LINE kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 S-LINE verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden
als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
3.3 Alle door S-LINE opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als
zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.4 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is
overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling
geldende prijslijst.
3.5 Bij aanschaf van een nieuwe reinigingsmachine wordt de wettelijk verplichte
verwijderingsbijdrage in rekening gebracht.
3.6 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door S-LINE naar beste
weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar
gegeven adviezen.

ARTIKEL 4: LEVERING

4.1 De levering van goederen geschiedt, tenzij partijen hierover vooraf afspraken hebben
gemaakt, op de door S-LINE te kiezen wijze.
4.2 Alle leveringstijden worden door S-LINE steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle
naar het oordeel van S-LINE eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn
verstrekt.
4.3 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever S-LINE bij het
geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dat
door S-LINE schriftelijk is bevestigd.
4.4 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever
redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever
evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan SLINE
kennis geeft, onverminderd het recht van S-LINE om binnen 4 weken na ontvangst van
voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan
vorderen dat S-LINE omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te
maken.
4.5 Waar dat naar het oordeel van S-LINE nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt
gewenst, zullen de zaken verpakt worden geleverd; de kosten van verpakking worden tegen
een door S-LINE bepaalde kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 5: ONTVANGST VAN DE GOEDEREN EN RETOURZENDINGEN

5.1 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter
beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij
gebreke waarvan S-LINE het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te
brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van
het recht op schadevergoeding.
5.2 Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan de levering onthoudt, is hij gehouden dit
schriftelijk en onder opgave van redenen binnen vijf werkdagen aan S-LINE mede te delen.
5.3 Ten onrechte aan S-LINE geretourneerde goederen en goederen die niet binnen de in artikel
5.1 gestelde termijn door opdrachtgever zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de
opdrachtgever.
5.4 De in artikel 5.2 bedoelde goederen, zullen voor rekening en risico van opdrachtgever door SLINE
of een door S-LINE aangestelde derde worden opgeslagen. Eventuele vervoers- en/of
opslagkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Alle schaden aan de opgeslagen goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van SLINE
worden gedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.6 Acceptatie van retourzendingen wordt door S-LINE niet als erkenning van gebreken in het
geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid beschouwd.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

6.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in
de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan S-LINE ter
kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen
schriftelijk door S-LINE zijn bevestigd.
6.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door
of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij
prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in
rekening gebracht.

ARTIKEL 7: PRIJSVERHOGINGEN

7.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor S-LINE onvoorziene verhogingen
optreden van de kosten van de producten voor S-LINE of van andere tarieven, lasten, of
belastingen zal S-LINE gerechtigd zijn deze aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de
verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het
recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het al uitgevoerde gedeelte van de
opdracht aan S-LINE te voldoen.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

8.1 S-LINE verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit
voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het
door de opdrachtgever beoogde doel.
8.2 S-LINE is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst
zijnde derden, indien dat naar de mening van S-LINE een goede of efficiënte uitvoering van de
opdracht bevordert.
8.3 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk,
spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden
gebracht.
8.4 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van S-LINE,
tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10.
8.5 S-LINE is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle
overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met
behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van S-LINE:
• de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene
voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
• de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan S-LINE te voldoen,
een en ander onverminderd het gestelde in artikel 14.
• er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de
verschuldigde bedragen aan S-LINE te voldoen
• opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden
Hetgeen door opdrachtgever aan S-LINE verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van S-LINE onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van S-LINE kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
9.2 Overmacht ontslaat S-LINE van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de
uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van
kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
9.3 Ingeval van langer durende overmacht zullen S-LINE en opdrachtgever in nader overleg treden
over alternatieve oplossingen als een andere leveringsdatum of een vervangend product.
Indien opdrachtgever geen alternatieve oplossing wenst heeft deze tevens het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden. In geval van ontbinding kan de opdrachtgever in geen
geval enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses vorderen.

ARTIKEL 10: RECLAMATIES

10.1 Alle klachten met betrekking tot de werkzaamheden van S-LINE kunnen binnen acht dagen
tijdens kantooruren telefonisch of schriftelijk worden gericht aan S-LINE. S-LINE zal vervolgens
trachten de klacht zo goed mogelijk te verhelpen. Indien zij telefonisch worden gemeld en
S-LINE dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.
10.2 Alle klachten die telefonisch niet naar tevredenheid zijn opgelost en alle klachten betreffende
materiële zaken dienen schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht te
worden gericht aan het postadres van S-LINE t.a.v. de Directie.
10.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 10.1 en 10.2 vermelde termijn hadden
kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig
dagen na af- of oplevering- aan S-LINE worden gemeld.
10.4 Opdrachtgever zal alle door S-LINE voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking
verlenen, o.a. door S-LINE in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen
of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.
10.5 Indien S-LINE een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij
kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te
stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
10.6 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele
geleverde prestatie.
10.7 S-LINE is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in
offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij
verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van
S-LINE als bindend.

ARTIKEL 11: GARANTIE EN REPARATIE

11.1 S-LINE garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die
hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de
garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de
geleverde goederen.
11.2 De garantie vervalt indien:
• de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
• de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing
aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door S-LINE zijn
aangesteld;
• schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door
schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
11.3 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de
fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf
wordt -evenmin als op de levering van tweedehands goederen- nimmer garantie gegeven.
11.4 Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter
beschikking gesteld, indien deze dat uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan SLINE
te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van S-LINE, zonder
dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan S-LINE in rekening kan brengen.
11.5 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft S-LINE niet; met name zal SLINE
in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht
ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt
S-LINE generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak
ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van S-LINE
wordt gedekt.
12.2 Afspraken met personeel binden S-LINE niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
12.3 S-LINE aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan
aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van
buiten komende oorzaken.
12.4 S-LINE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat S-LINE is uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor S-LINE kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 13: VERHUUR

13.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde. De huurtijd eindigt op de
datum waarop het gehuurde door S-LINE is terugontvangen, echter met dien verstande dat
indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de
volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
13.2 Het verhuurde zal door S-LINE in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is
gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever
van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te
zijn afgeleverd.
13.3 Opdrachtgever dient het verhuurde ten gunste van S-LINE te verzekeren tegen verlies of
beschadiging.
13.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van
S-LINE. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden heeft S-LINE het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde
opnieuw in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele
overeengekomen huurperiode over te gaan.
13.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien S-LINE
daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de
huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de
overeengekomen dagprijs met een minimum van één week.
13.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens S-LINE- niet
gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen.
De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van
het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
13.7 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever
onmiddellijk en op de snelste wijze S-LINE inlichten.
13.8 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in
onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan S-LINE. S-LINE zal binnen veertien
dagen na de teruglevering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid
van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van
manco’s en beschadigingen. S-LINE is gerechtigd de terugontvangen goederen voor rekening
van opdrachtgever te (doen) herstellen en/of reinigen, indien dat haar noodzakelijk voorkomt.
Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de
boeken van S-LINE als bindend.

ARTIKEL 14: BETALING

14.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
14.2 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering
van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die
deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie
14.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere
werkzaamheden/leveringen niet op.
14.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op S-LINE heeft of meent te
hebben te verrekenen met openstaande facturen.
14.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien S-LINE
hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door
opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn.
Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde
percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
14.6 S-LINE heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat
de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door S-LINE te bepalen gedeelte van
de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een
overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien S-LINE
aanleiding ziet dat te verlangen.
14.7 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer
natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende
verplichting.
14.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke S-LINE moet maken ter
effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor de hoogte van de
buitengerechtelijke kosten zal S-LINE zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in het
rapport Voorwerk II. S-LINE behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze
werkelijk gemaakt zijn.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

15.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas
op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan S-LINE
verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
15.2 S-LINE is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders
weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens S-LINE niet nakomt.
Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van
€ 500,00. voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
15.3 S-LINE is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door S-LINE vervaardigd
of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat S-LINE voldoening heeft
gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde
opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere
gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame
zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft S-LINE ook in geval de opdrachtgever in
staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten en transacties van S-LINE is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing.
16.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende,
adviserende en rechtsprekende lichamen.

Winkelwagen
0
    0
    Winkelmand
    De winkelmand is leegTerug naar de winkel
    Scroll naar boven